Aktualności - z życia szkoły

„Piaseczyńskie szkoły przyszłości”

Projekt Gminy Piaseczno „Piaseczyńskie szkoły przyszłości” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18.

Wsparciem w ramach projektu objęto szkoły z terenu Miasta i Gminy Piaseczno:

1)    Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, ul. Traugutta 10,

2)    Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Józefosławiu, ul. Kameralna 11,

3)    Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie,
ul. Szkolna 10,

4)    Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20,

5)    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie, Al. Kasztanów 12,

6)    Szkoła Podstawowa nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie, ul. Szkolna 14.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1)    Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w szkołach,

2)    Realizacja zajęć rozwijających w szkołach,

3)    Doposażenie pracowni przyrodniczych do nauczania metodą eksperymentu,

4)    Doposażenie szkół w sprzęt TIK,

5)    Realizacja warsztatów, szkoleń i zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych w oparciu o technologie TIK,

6)    Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych metodą TUTORINGU dla uczniów  mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych w SP w Zalesiu Górnym.

Planowane w ramach projektu zajęcia będą obejmowały obszar informatyki, matematyki, przedsiębiorczości, przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto prowadzone będą zajęcia psychoedukacjyjne, kursy ICT dotyczące obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych, zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia, zabawy psychoedukacyjne dotyczące pracy z wyobraźnią i wizualizacją, warsztaty CYM związane z pracą z obrazem, rysunkiem i symbolem, IROBOT: zajęcia z informatyki i robotyki, warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni. W jednej ze szkół – w Zalesiu Górnym, zaplanowano zajęcia realizowane metodą TUTORINGU. W projekcie wsparciem zostanie objętych łącznie 1035 uczniów.

Cel projektu to podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów objętych wsparciem w projekcie oraz trwałe podniesienie jakości edukacji ukierunkowanej na wykorzystanie TIK w sześciu szkołach na terenie Miasta i Gminy Piaseczno. Wkład własny Gminy Piaseczno jest niefinansowy, w postaci udostępnienia sal na zajęcia. Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 2 099 006,05 zł.

Projekt jest odpowiedzią na cel szczegółowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

WKRÓTCE NA STRONIE SZKOŁY POJAWI SIĘ SZCZEGÓŁOWA LISTA TERMINÓW ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESIU GÓRNYM.

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli prowadzących zajęcia lub wychowawców.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz Dane osobowe uczestnika/ uczestniczki projektu „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”
  2. Formularz Oświadczenie uczestnika projektu,
  3. Formularz zgłoszeniowy do projektu „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”,
  4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie „Piaseczyńskie szkoły przyszłości

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Załączniki do pobrania:

Regulamin projektu

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU ,,Piaseczyńskie Szkoły Przyszłości ”, nr RPMA.10.01.02-14-A850/18

Oświadczenie uczestnika Projektu

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PIASECZYŃSKIE SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI”

 

12 listopada 2018 r.

12 listopada 2018 r. został ustanowiony Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoła jest nieczynna.

menu głównetreść strony