Zalesie Górne 03.09.2007

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20

PROCEDURY SZKOLNE

 

W sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością, demoralizacją, narkomanią, alkoholizmem oraz w innych sytuacjach nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są postępować zgodnie z procedurami szkolnymi.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW

*

1.     Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

2.     W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, pracownia przyrodnicza), nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminem tych pomieszczeń.

 

*

1.     W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.

2.     Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończeniu lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

3.     Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny.

4.     W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzach i placu przed szkoła pełnią nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.

*

1.     W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach w których zgodnie z planem powinny przebywać na terenie szkoły.

2.     Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.

3.     Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne.

 

*

1.     Nauczyciele kontrolują obecności uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnione nieobecności; informują wychowawcę klasy, pedagoga, lub dyrektora.

2.     Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców/ opiekunów prawnych.

Decyzje podejmuje wychowawca, nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.

 

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców i prawnych opiekunów.

 

Informacji o dziecku udziela nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog szkolny, psycholog, dyrektor szkoły.

 

Opis pracy – ustalona kolejność działań, miejsca i czas przeprowadzania poszczególnych czynności mają na względzie dobro procesu dydaktycznego

i bezpieczeństwo dzieci.

 

1.     Miejsce kontaktu rodzica, prawnego opiekuna z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą, pedagogiem jest szkoła, w szczególnych przypadkach dom ucznia.

2.     Kontakt rodzica, prawnego opiekuna z nauczycielami odbywa się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu we wrześniu.

 

3.     Spotkania odbywają się w formie:

-    zebrań ogólnych z rodzicami,

-         indywidualnych kontaktów,

-         wywiadówki.

 

4.     Rodzice, opiekunowie prawni ucznia mogą dodatkowo kontaktować się z nauczycielami: w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem (telefonicznie przez sekretariat szkoły lub pisemnie poprzez dzienniczek ucznia).

 

5.     W trakcie prowadzenia przez siebie zajęć szkolnych (w tym dyżurów w korytarzu i na podwórku) nauczyciel nie może przyjmować rodziców/opiekunów prawnych.

 

6.     Miejscem kontaktów nauczyciela i rodziców/opiekunów prawnych na terenie szkoły są sale lekcyjne (nie pokój nauczycielski) oraz gabinet dyrektora, pedagoga. Poza tymi miejscami informacji nie udziela się.

Nie udziela się również informacji o uczniu telefonicznie (bez uprzednich uzgodnień w przypadkach losowych).

 

7.     O ewentualnych zmianach terminu spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

 

8.     Obecność rodzica/opiekuna prawnego na zebraniach jest obowiązkowa.

 

 

9.     W razie nieobecności na dwóch zebraniach, wychowawca może wezwać rodzica/opiekuna prawnego w formie pisemnej.

 

10.                       W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodzica/opiekuna prawnego poza uzgodnionymi terminami.

 

 

11.                       Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicem/prawnym opiekunem telefonicznie, w innej sytuacji wzywa rodzica/opiekuna prawnego za pośrednictwem dzienniczka ucznia lub poprzez sekretariat szkolny (w formie pisemnej).

 

12.                       Wynikłe w czasie zebrania sprawy trudne, wymagające interwencji dyrektora szkoły, należy rozwiązać w ciągu 2 tygodni.

 

13.                       Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów rodzic/opiekun kieruje do:  1/ wychowawcy klasy,

2/ nauczyciela uczącego danego

przedmiotu,

3/ w wyjątkowych przypadkach do

Dyrektora Szkoły,

Rady Pedagogicznej,

organu nadzorującego szkołę.

 

Wykaz materiałów i dokumentów: - wykonanych w trakcie pracy,

-         potwierdzenie wykonanej pracy.

1.     Odnotowanie obecności rodziców/opiekunów na zebraniu.

2.     Notatka o temacie rozmowy w dzienniku lekcyjnym.

3.     Notatka o potrzebach rozmowy, rezultaty, zobowiązania, podpisy i kontakty.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU ZNISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO LUB WŁASNOŚCI INNEGO UCZNIA

Interwencję podejmuje pracownik pedagogiczny, który był świadkiem zdarzenia lub któremu został zgłoszony przez ucznia fakt zniszczenia mienia szkolnego lub własności innego ucznia.

 

Nauczyciel:

 

1.     Jest zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności zajścia i ustalenia sprawcy oraz przeprowadzenie z nim rozmowy wychowawczej.

2.     Dokonuje wpisu w zeszyt uwag klasowych.

3.     Powiadamia wychowawcę o problemie.

 

Wychowawca:

 

1.     Informuje pisemnie rodzica /opiekuna prawnego o zniszczeniu, poniesionych stratach finansowych i zobowiązuje rodzica/prawnego opiekuna do zrekompensowania wyrządzonych szkód w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni.

2.     W przypadku braku rekompensaty w wymienionym terminie wychowawca informuje o problemie dyrektora szkoły, który podejmuje decyzje o ponownym wezwaniu do wyrównania szkody lub kieruje sprawę do wyjaśnienia przez policję.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEZ UCZNIA PRZEMOCY

 

Interwencję podejmuje pracownik pedagogiczny,

który był świadkiem zdarzenia, lub któremu został zgłoszony przez ucznia fakt stosowania przemocy rówieśniczej wobec niego.

 

Nauczyciel:

 

1.     Jest zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności zajścia (wysłuchanie zarówno ofiary przemocy jak i sprawcy), zapewnienie pomocy

Przedmedycznej i przeprowadzenie rozmowy wychowawczej.

2.     Informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów sprawcy i poszkodowanego o zajściu oraz wyciągniętych względem sprawcy konsekwencji.

3.     Informuje wychowawcę o problemie.

 

Wychowawca:

 

1.     W sytuacjach powtarzających się zachowań agresywnych u ucznia wychowawca podejmuje działania mające na celu zmianę zachowania (rozmowa wychowawcza, nawiązanie współpracy z rodzicem/prawnym opiekunem).

2.     W przypadku braku efektów oddziaływań wychowawczych lub braku współpracy z rodzicem/prawnym opiekunem, informuje o problemie pedagoga szkolnego (opis problemu i podjęte działania wychowawcze).

 

Pedagog:

 

Organizuje współpracę rodzica/opiekuna prawnego ze szkołą w celu udzielania dziecku wsparcia w rozwoju pozytywnych zachowań społecznych.

 

W sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych – rozmowa z rodzicem/opiekunem prawnym,

ostrzeżenie  ucznia, spotkanie z pedagogiem, psychologiem, itp., a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzi lub policję.

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYWŁASZCZENIA CUDZEJ RZECZY

 

Interwencję podejmuje pracownik pedagogiczny, któremu został

zgłoszony przez ucznia fakt przywłaszczenia cudzej rzeczy.

 

Nauczyciel

1.     Jest zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności zajścia i podjęcia próby ustalenia sprawcy oraz przeprowadzenia z nim rozmowy wychowawczej.

2.     Dokonuje wpisu o zajściu w zeszycie uwag klasowych.

3.     Powiadamia wychowawcę o problemie.

 

Wychowawca

1.     Informuje pisemnie rodzica/opiekuna prawnego sprawcy i pokrzywdzonego o incydencie i podjętych działaniach.

2.     W przypadku nie odzyskania przywłaszczonej rzeczy wzywa rodzica/opiekuna prawnego do szkoły w wyznaczonym przez siebie terminie w celu wyjaśnienia sprawy.

3.     W przypadku braku możliwości wyjaśnienia sprawy z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, wychowawca informuje o problemie dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję o ponownym wezwaniu i wyrównaniu szkody lub kieruje sprawę do wyjaśnienia przez policję.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

Interwencję podejmuje się w przypadku nieobecności i braku informacji

o przyczynie absencji ucznia powyżej 10 dni roboczych.

 

1. Wychowawca zobowiązany jest do podjęcia próby kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Rodzic/opiekun prawny pisemnie wyjaśnia przyczynę absencji.

 

2. W przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu z rodzicem/opiekunem,

Wychowawca  -

1/ Powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

2/ Wysyła list polecony do rodziców/opiekunów

z  wezwaniem do kontaktu ze szkoła w celu      wyjaśnienia nieobecności dziecka w szkole.

3/ W ciągu 7 dni od daty wysłania listu poleconego i dalszego braku kontaktu z rodzicami/opiekunami, wychowawca wysyła kolejny list polecony.

4/ Po upływie kolejnych 14 dni powiadamia się organ prowadzący szkołę o nie realizowaniu przez ucznia obowiązku szkolnego.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH

ZAPEWNIENIE IM OCHRONY W PRZYPADKU ODMOWY POWROTU DO DOMU

 

1.     Po zgłoszeniu przez ucznia odmowy powrotu do domu po zajęciach szkolnych, pedagog rozmawia z uczniem ustalając motywy jego decyzji, zbiera informacje o sytuacji rodzinnej, zapisuje dane osobowe ucznia i sporządza notatkę służbową.

2.     Pedagog informuje dyrektora szkoły, przekazuje mu sporządzoną notatkę służbową i o zaistniałej sytuacji zawiadamia komisariat policji właściwy dla szkoły. Kopia notatki pozostaje  w dokumentach szkolnych, a oryginał przekazuje się policji.

3.     Jeśli rodzice ucznia lub on sam znajduje się pod nadzorem kuratora sądowego, pedagog zobowiązany jest do poinformowania go o przeprowadzonej z uczniem rozmowie i podjętych działaniach.

4.     Funkcjonariusze  policji po przybyciu do szkoły rozmawiają z pedagogiem. Rozmowa policjanta z uczniem przeprowadzona jest w obecności pedagoga.

5.     W zależności od poczynionych ustaleń funkcjonariusz policji nawiązuje kontakt z Sądem Rodzinnym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

(Spis nazwisk sędziów, dyżurujących i nr. telefonów jest przekazany komisariatom policji.

6.     Funkcjonariusz policji podejmuje dalsze czynności sporządzając stosowną dokumentację.

7.     W przypadku  konieczności umieszczenia dziecka w zastępczej formie opieki, funkcjonariusz policji wnioskuje o jego przyjęcie sporządzając pisemnie wniosek.

8.     Należy podjąć działania, by dziecko do 10 r. ż. Zostało przyjęte przez pogotowie rodzinne, do 13 r. ż. – przez grupę interwencyjną domu dziecka, a dziecko powyżej 13 r. ż. – przez pogotowie opiekuńcze.

( Informacje o wolnych miejscach w placówkach interwencyjnych dostępne są w Ośrodkach Pomocy Społecznej.)

9.     Po zabezpieczeniu dziecka poprzez umieszczenie w placówce

Interwencyjnej, funkcjonariusz policji zobowiązany jest do zawiadomienia rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

W SYTUACJI ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA

 

Osobami odpowiedzialnymi za otoczenie dziecka opieką są: wychowawca i pielęgniarka szkolna.

-         Wychowawca konsultuje z pielęgniarką szkolną i razem podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

-         Wychowawca informuje rodziców  i w poważnych przypadkach prosi o odebranie dziecka ze szkoły.

-         W nagłych przypadkach, nauczyciel (pod którego opieką jest dziecko) informuje dyrektora szkoły, wzywa pogotowie.

-         W razie nieobecności pielęgniarki, wychowawca informuje rodzica i on podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu.

 

POSTĘPOWANIE PRACOWNIKA SZKOŁY W SYTUACJI KONTAKTU Z DZIECKIEM PODEJRZANYM O SKŁONNOŚCI SAMOBÓJCZE

 

Każdy kto będzie miał kontakt z dzieckiem lub młodocianym podejrzanym o skłonności samobójcze powinien zapamiętać kilka wskazówek które podają Fujimura, Weis, Cochran, 1985 (za: James, Gilliland, 2005):

1.     Zaufaj swemu podejrzeniu, że młody człowiek może przejawiać tendencje samobójcze.

2.      Powiedz mu, że obawiasz się o niego i staraj się go wysłuchać.

3.     Zadawaj pytania bezpośrednie. Nie obawiaj się pytać wprost, czy myśli o samobójstwie, a jeśli tak to czy je zaplanował.

4.     Staraj się nie okazywać, że to co słyszysz jest dla ciebie szokujące. Unikaj dyskusji o tym, czy samobójstwo jest dobre, czy złe ani nie prowadź poradnictwa jeżeli nie masz do tego kwalifikacji. Nie przyrzekaj, że zachowasz zamiar dziecka w tajemnicy, ponieważ może okazać się to niewykonalne.

5.     Nie pozostawiaj dziecka samego, jeżeli uważasz, że zagrożenie samobójstwem ma charakter bezpośredni. Zapewnij dziecko, że coś się z tym robi, że jego samobójcze pragnienie nie jest lekceważone i że z czasem zagrożenie najprawdopodobniej minie.

6.     Zapewnij sobie pomoc specjalisty od poradnictwa, terapeuty innej odpowiedzialnej osoby. Wytłumacz dziecku, że pomoc jest w zasięgu ręki i że niezbędne jest zwracanie się o tę pomoc w sposób bezpośredni, kiedy tylko pragnienie samobójstwa staje się silne.

7.     Upewnij się, że dziecko jest bezpieczne i że osoby dorosłe odpowiedzialne za nie zostały powiadomione i zajęły się nim.

8.     Kiedy wydaje się, że dziecko uporało się już z ostrą fazą kryzysu, śledź uważnie jego dalsze postępy. Wiele osób popełniło samobójstwo po tym, kiedy już wydawali się odnowieni i wzmocnieni.

Zalesie Górne 03.09.2007

 

KOORDYNATOR DS. BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

 

W związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach

i placówkach, w naszej szkole opracowano zakres zadań dla koordynatora ds. bezpieczeństwa integrujących działania.

 

 

I. Cele pracy koordynatora:

 

1.     Określenie zagrożeń na terenie obiektów szkolnych.

2.     Planowanie pracy szkoły w obszarze bezpieczeństwa.

3.     Koordynowanie realizacji zaplanowanych działań.

4.     Uświadomienie podmiotom szkoły poczucia odpowiedzialności w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa.

5.     Integrowanie działań podmiotów szkoły i podmiotów współpracujących ze szkołą.

6.     Uświadomienie podmiotom szkoły konsekwencji niewłaściwie podjętych działań lub ich zaniechania.

7.     Monitorowanie skuteczności podjętych działań w zakresie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 

II. Zadania koordynatora:

 

1.

Określenie zagrożeń na terenie obiektów szkolnych.

Osoby, instytucje objęte koordynacją

1.2

Rozpoznawanie środowiska lokalnego i uczniowskiego pod względem potencjalnych zagrożeń oraz potrzeb.

- Diagnoza nowych zespołów klasowych uczniów.

- Analiza wyników dotyczących rozpoznawania sytuacji uczniów,

- Pozyskanie informacji od rodziców, policji o potencjalnych zagrożeniach.

Wychowawcy klas, pedagog, policja, Rada Rodziców

2.

Planowanie pracy szkoły w obszarze bezpieczeństwa.

 

2.1

Planowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa.

- Uaktualnienie treści programu wychowawczego i profilaktyki.

- Planowanie działalności informacyjnej związanej z bezpieczeństwem.

- Planowanie edukacji prawnej.

- Planowanie współpracy z instytucjami spoza szkoły.

- Planowanie współpracy z rodzicami.

- Planowanie doskonalenia nauczycieli.

 

Wychowawcy klas, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, zespoły nauczycielskie, dyrektor szkoły, instytucje pozaszkolne

2.2

Planowanie działalności edukacyjnej związanej z bezpieczeństwem.

-  Projektowanie działań z zakresu bezpieczeństwa o charakterze edukacyjnym ( konkursy, wycieczki tematyczne, imprezy środowiskowe).

- Analiza planów wynikowych zajęć edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ( technika – karty rowerowe).

 

Nauczyciele przedmiotów, dyrektor szkoły, pedagog

3

Koordynowanie realizacji zaplanowanych działań.

 

3.1

Uzgodnienie sposobu postępowania przy realizacji zadań.

Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna

4.

Uświadomienie podmiotom szkoły poczucia odpowiedzialności  w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa.

 

4.1

- Działalność informacyjna, organizacja spotkań.

- Działalność edukacyjna – prelekcje, zajęcia warsztatowe, spotkania, szkolenia.

- Gromadzenie materiałów dotyczących zagadnienia bezpieczeństwa (publikacje, filmy, programy).

Pedagog, wychowawcy, policja, lider WDN, nauczyciel biblioteki, nauczyciel informatyki

5.

Wykształcenie umiejętności integrowania działań podmiotów współpracujących ze szkołą.

 

5.1

- Ustalenie algorytmu postępowania w konkretnych sytuacjach zagrożenia  (używanie substancji psychoaktywnych, przemoc, uzależnienia, samobójstwa, pożar.

- Ustalenie zasad współpracy z uczniami.

- Uzgodnienie zadań i odpowiedzialności z organem prowadzącym, policją, strażą pożarną, itp.

 

Dyrektor szkoły, pedagog, policja, burmistrz/wójt, wychowawcy, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel straży pożarnej

6.

Monitorowanie skuteczności podjętych działań w zakresie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 

6.1

- Ewaluacja pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa.

- Formułowanie wniosków wynikających z podejmowanych działań koordynatora.

- Nadzór dyrektora nad podejmowanymi czynnościami.

Dyrektor, pedagog

 

 

 

 

Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole/pedagog

Hanna Jarosz

 

Szukaj

menu głównetreść strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.