Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy

W Zalesiu Górnym

Ul. Sarenki 20

 

Zalesie Górne

2014
Regulamin korzystania
z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy

w Zalesiu Górnym

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

1). zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych

     i zapewnienia uczniom dostępu do nich,,

2) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,

3) postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

§ 2
Słowniczek.

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Biblioteka –biblioteka funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń –uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca – wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca klasy.

Rozdział II
Wypożyczenie uczniom podręczników

lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie

materiałów ćwiczeniowych

 

§ 3

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.

3. Biblioteka nieodpłatnie:

–.. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

–.. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

–.. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3.  Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4.. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

 

§ 4

 

1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego i podlega ewidencji.

2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

4.  Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych,

     a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy

 

§ 5

1.  Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych  uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.

2. Wypożyczenie odbywa się najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

3.  Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija

     20 czerwca danego roku szkolnego.

4. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).

 

§ 6

  1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust. 2.
  2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem

§7

1. Przez cały okres użytkowania podręczników  lub materiałów edukacyjnych Uczeń  dba o ich stan użytkowy, właściwe i czyste obłożenie.

2.  Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.  Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5.  Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

Rozdział IV
Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

§ 8

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1.  Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.  Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3.  Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

4. Jeżeli do podręcznika lub materiałów edukacyjnych dołączona była płyta CD/DVD, mapy, plansze itd.., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie płyty CD i innych ww. dodatków skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 9
Zakres odpowiedzialności

1.  Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,  nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.              W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

     Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

–.. kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

–.. kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

3.  Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

4   W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych Biblioteka wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty.

5.  W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

§ 10

Zwrot podręczników

1.  W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

1). kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

2). kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

2.  Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor Szkoły.

3.  W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego Biblioteka wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty.

4.  W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 11

 

1.  Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.  Wychowawcy zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych na każde ich życzenie.

3.  Sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.  Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.  Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6.  Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 1września 2014 r.

Szukaj

menu głównetreść strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.