KOMUNIKAT

Wymagania edukacyjne na rok szkolny 2023/2024

  1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.
  2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
  3. a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  4. b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  5. c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
  6. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  7. a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  8. b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  9. Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych są takie same jak na ocenę roczną, z zastrzeżeniem że dotyczą treści edukacyjnych, wynikających z  rozkładów materiału i zrealizowanych do dnia wystawienia oceny śródrocznej.
  10. Termin wystawiania ocen śródrocznych określany jest w każdym roku szkolnym zarządzeniem dyrektora szkoły.

Klasy 1-3

Klasy 4-8

Język polski

Język angielski

Język rosyjski

Język francuski 

Język niemiecki

Matematyka 

Chemia

Fizyka

Geografia

Przyroda

Biologia

Historia

Technika

WOS

Informatyka

EDB

Muzyka

Plastyka

 

menu głównetreść strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.