INSTRUKCJA REJESTRACJI UCZNIA W APLIKACJI PHO3NIX KIDS - LIKNIJ ABY OTWORZYĆ 

ZASADY KONKURSU I AKCJI CHARYTATYWNEJ

Konkurs stanowi rywalizację międzyszkolną, polegającą na zebraniu jak największej liczby kroków przez uczniów każdej szkoły, a odbywa się w terminie: 24 stycznia – 6 lutego 2022. Dzieci wykonują kroki w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids.

Wynik Szkoły w rankingu międzyszkolnym to suma kroków 50 najaktywniejszych uczniów z każdej placówki, co daje równe szanse szkołom o różnej ilości uczniów.

Szkoły rywalizują o miano najaktywniejszej. Fundacja Pho3nix nagrodzi uczniów 20 szkół z największą liczbą kroków wykonanych od 24.01 do 6.02. Do wygrania setki opasek sportowych Huawei Band 4!

Dodatkowo, za każdego ucznia Waszej szkoły, który wykona w aplikacji minimum 1000 kroków w okresie trwania konkursu, Fundacja Pho3nix przekaże na konto WOŚP 5 PLN. Naszym celem jest przekazanie 1 000 000 PLN na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej informacji: pho3nix-kids.com/polska/aplikacjamobilna/#intro

OPIS ZAJĘĆ, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE DLA WYZNACZONYCH GRUP UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU GÓRNYM

W RAMACH PROJEKTU PIASECZYŃSKIE SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI

PRZEZ FIRMĘ PROFI BIZNES GROUP

 

1.      Zajęcia psychoedukacyjne - Budowanie Zespołu  

Warsztat jest oparty na scenariuszu różnych gier i ćwiczeń, które mają na celu zintegrować grupę i rozwinąć umiejętność współpracy w zespole.

Cele warsztatu:

 • Integracja w oparciu o wspólne działanie i zaangażowanie w ćwiczenia edukacyjne.
 • Rozwijanie płaszczyzny opartej na skutecznej współpracy i komunikacji wewnętrznej.
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości zawodowej i przynależności do zespołu.
 • rozwinięcie samoświadomości w zakresie własnych zachowań komunikacyjnych względem innych członków zespołu,
 • wzrost samoświadomości w zakresie swojego funkcjonowania w grupie

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, opierającą się na procesie grupowym i edukacyjnym. Stosowane będą metody aktywne (np. ćwiczenie, dyskusje, odgrywanie ról, gry i symulacje, analizy przypadków, analizy doświadczeń uczestników).

Szkolenie angażuje do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, stwarzamy przestrzeń do eksperymentowania z nabytą wiedzą i umiejętnościami.

  

2.      Szkolenie "Zagrożenia w cyberprzestrzeni"  w formie blended  learning

Głównym celem szkolenia jest uświadomienie uczniów o zagrożeniach występujących w cyberprzestrzeni i wypracowanie skutecznych metod ochrony przed nimi.

 • Uczniowie dowiedzą się, jakie zagrożenia występują w cyberprzestrzeni
 • Uczniowie dowiedzą się jak reagować w sytuacji występowania cyberprzemocy
 • Uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą uzależnień związanych z wirtualnym światem
 • Uczniowie przeanalizują swój sposób spędzania czasu pod względem ewentualnego występowania symptomów uzależnienia od komputera/gier/bycia w sieci
 • Uczniowie stworzą filmy bądź plakaty przestrzegające przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

 

3.      Warsztaty - Trening zastępowania agresji  w formie blended  learning

Trening kontroli agresji ma na celu uczenie, rozwijanie oraz doskonalenie nieagresywnych sposobów zachowania.

Zajęcia pomogą uczniom w:

 • nabyciu umiejętności rozpoznawania swoich emocji i adekwatnego rozładowywania napięcia związanego z przeżywaniem trudnych emocji,
 • nabyciu umiejętności rozumienia i rozpoznawania zachowań agresywnych, manipulacyjnych, biernych (uległych), odważnych (asertywnych) oraz rozumienie możliwych konsekwencji tych zachowań,
 • nabyciu umiejętności adekwatnego i akceptowalnego społecznie reagowania na te zachowania,
 • nauczenie się formułowania komunikatów odważnych (asertywnych), wyrażających własne potrzeby i oczekiwania,
 • nabyciu umiejętności kontrolowania złości i panowania nad swoimi reakcjami,
 • nabyciu umiejętności dostrzegania motywów swojego działania i jego konsekwencji,
 • nabyciu umiejętności rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania wyboru.

 

4.      Szkolenie IRobot zajęcia z robotyki i informatyki  wykorzystaniem  klocków LEGO

W czasie zajęć uczestnicy pracują w dwuosobowych zespołach pod okiem instruktora. Każdy zespół ma za zadanie skonstruować, a następnie zaprogramować robota w taki sposób, by spełnił wcześniej określone zadanie. Na zajęciach używamy zestawów dydaktycznych Lego Mindstorms.

W trakcie zajęć instruktorzy podpowiadają początkującym inżynierom. Sugerują najlepsze rozwiązania i wspólnie omawiają słabe strony konstrukcji.  Kiedy roboty są już przygotowane, organizowane są konkursy pobudzające ducha rywalizacji. Taki sposób prowadzenia zajęć uczy kreatywnego myślenia i rozwija wyobraźnie.

Uczniowie podczas warsztatów:

 • uczą się logicznego myślenia,
 • doskonalą zdolności manualne
 • rozwijają wyobraźnię i uczą się myśleć niestereotypowo,
 • poznają zasady matematyki, fizyki, informatyki i robotyki,
 • uczą się osiągania kompromisów poprzez pracę zespołową,
 • poznają zasady działania nowoczesnych silników i sensorów,
 • odkrywają fascynujący świat robotyki oraz mnóstwo nowych inspiracji.

 

5.      Szkolenie Młody Inżynier –w formie blended  learning na mobilnej platformie distance learning

Zajęcia dla uczniów klas VI-VIII mające na celu wykształcić w uczniach manualne umiejętności rozwijające kreatywność, wyobraźnię oraz twórczość.

Cele szczegółowe szkolenia:

- Rozwijanie zmysłu estetycznego, wrażliwości i spostrzegawczości
- Kształtowanie umiejętności wyrażenia swoich emocjonalnych przeżyć za pomocą środków artystycznych
- Rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych
- Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym
- Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności twórczej
- Kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów i indywidualnej postawy wobec sztuki
- Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu
- Zdobywanie wiedzy na temat korzystania z różnych form sztuki
- Kształtowanie umiejętności opracowania i ukończenia własnego projektu, połączone z przewidywaniem kolejnych czynności    oraz radzenia sobie z doborem narzędzi, techniki i materiałów
- Respektowanie organizacji pracy podczas zajęć
- Odkrycie przyjemności z wyrażania samego siebie poprzez dzieło plastyczne

 

6.      Narzędzia efektywnego uczenia się

Uczeń dzięki warsztatom:

 • Pozna sposoby zapamiętywania dat, pojęć przyrodniczych, trudnych słów
 • Poprawi swoją pamięć
 • Stanie się pewniejsze siebie
 • Będzie miało większą motywację do nauki
 • Poprawi sprawność czytania
 • Nauczy się notować za pomocą map myśli
 • Rozwinie zdolność logicznego myślenia oraz koncentracji uwagi
 • Zdobędzie wiedzę w jaki sposób planować naukę i jak powtarzać materiał

 

7.      Trening innowacyjności i kreatywności – zajęcia blended learning 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu. W trakcie zajęć uczestnicy angażują się w wykonywanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, podczas których wykorzystują myślenie kreatywne i niestandardowe metody rozwiązywania problemów.

W trakcie warsztatów uczestnicy mają możliwość:

 • rozwinięcia umiejętności twórczego myślenia,
 • poznania niestandardowych sposobów rozwiązywania problemów,
 • pobudzania wyobraźni twórczej,
 • rozwinięcia zdolności kojarzenia, spostrzegawczości,
 • rozwinięcia ekspresji słownej.

 

8.      Przedsiębiorczość – zajęcia blended learning

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu. W trakcie zajęć uczestnicy angażują się w wykonywanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, podczas których wykorzystują umiejętności społeczne i przedsiębiorcze

 • Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych
 • Praca nad projektem „zakładanie własnej działalności”
 • Praca na kompetencjach interpersonalnych: komunikacja interpersonalna, asertywność, wystąpienia publiczne, autoprezentacja

  

9.      IPD Badanie IPD - Indywidualne Plany Działań zajęcia dla kl  VII-VIII

Celem jest dokonanie oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia do wykonywania poszczególnych zawodów, planowania ścieżki kariery Uczestnika Projektu, rozwijania mocnych stron oraz niwelowania słabych, a także wybór odpowiednich form wsparcia w projekcie.

Każdy uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do baterii 5 testów, w celu zbadania:

 • predyspozycji osobistych i zawodowych,
 • kotwice kariery,
 • typu interpersonalnego,
 • radzenie sobie w sytuacja trudnych,
 • preferencji zawodowych.

 Po zalogowaniu na platformie Uczestnik Projektu wypełni testy i zadania (ok.60 min.) pod nadzorem konsultanta merytorycznego.Po zakończeniu zostanie wygenerowany wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia. Rzetelny raport. przygotowany przez specjalistę/coacha, który pozwoli wyznaczyć ścieżkę kariery, wskazać obszary do rozwoju oraz mocne strony ucznia.

 

 

Projekt Gminy Piaseczno „Piaseczyńskie szkoły przyszłości” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18.

Wsparciem w ramach projektu objęto szkoły z terenu Miasta i Gminy Piaseczno:

1)    Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, ul. Traugutta 10,

2)    Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Józefosławiu, ul. Kameralna 11,

3)    Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie,
ul. Szkolna 10,

4)    Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20,

5)    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie, Al. Kasztanów 12,

6)    Szkoła Podstawowa nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie, ul. Szkolna 14.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1)    Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w szkołach,

2)    Realizacja zajęć rozwijających w szkołach,

3)    Doposażenie pracowni przyrodniczych do nauczania metodą eksperymentu,

4)    Doposażenie szkół w sprzęt TIK,

5)    Realizacja warsztatów, szkoleń i zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych w oparciu o technologie TIK,

6)    Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych metodą TUTORINGU dla uczniów  mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych w SP w Zalesiu Górnym.

Planowane w ramach projektu zajęcia będą obejmowały obszar informatyki, matematyki, przedsiębiorczości, przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto prowadzone będą zajęcia psychoedukacjyjne, kursy ICT dotyczące obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych, zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia, zabawy psychoedukacyjne dotyczące pracy z wyobraźnią i wizualizacją, warsztaty CYM związane z pracą z obrazem, rysunkiem i symbolem, IROBOT: zajęcia z informatyki i robotyki, warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni. W jednej ze szkół – w Zalesiu Górnym, zaplanowano zajęcia realizowane metodą TUTORINGU. W projekcie wsparciem zostanie objętych łącznie 1035 uczniów.

Cel projektu to podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów objętych wsparciem w projekcie oraz trwałe podniesienie jakości edukacji ukierunkowanej na wykorzystanie TIK w sześciu szkołach na terenie Miasta i Gminy Piaseczno. Wkład własny Gminy Piaseczno jest niefinansowy, w postaci udostępnienia sal na zajęcia. Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 2 099 006,05 zł.

Projekt jest odpowiedzią na cel szczegółowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

WKRÓTCE NA STRONIE SZKOŁY POJAWI SIĘ SZCZEGÓŁOWA LISTA TERMINÓW ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESIU GÓRNYM.

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli prowadzących zajęcia lub wychowawców.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz Dane osobowe uczestnika/ uczestniczki projektu „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”
 2. Formularz Oświadczenie uczestnika projektu,
 3. Formularz zgłoszeniowy do projektu „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”,
 4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie „Piaseczyńskie szkoły przyszłości

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Załączniki do pobrania (WYDRUK KOLOROWY):

-------------------------------------------------------------------------------

Załączniki do pobrania (WYDRUK CZARNO-BIAŁY):

-----------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dopiero w dniu 27.12.2018 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych podpisała z Gminą Piaseczno umowę o realizacji projektu. W związku z tym dopiero teraz możemy rozpocząć jego szczegółowe planowanie i wdrażanie.

Nauczyciele, którzy zdecydują się prowadzić zajęcia w ramach tego projektu, będą informować uczniów o przeznaczonych dla nich zajęciach oraz o wymaganych dokumentach.

O wszystkich zajęciach, które będą realizowane przez firmę zewnętrzną, rodzice uczniów, dla których będą one przeznaczone, będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem po uzgodnieniu terminów.

Pełen wykaz realizowanych zajęć zostanie zamieszczony na stronie po zatwierdzeniu przez Gminę Piaseczno jednak nie wcześniej niż po feriach.

Monika Kukiełka

 

menu głównetreść strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.